Articol Obținerea licențelor și licitațiilor de stat

Odată ce compania este înregistrată la Camera Înregistrării de Stat și este luată la evidență de către autoritățile fiscale, sociale, medicale și de statistică, urmează de examinat activitățile economice ce urmează a fi desfășurate de către companie, și anume prin prisma necesității de obținere a licenței pentru practicarea anumitor tipuri de activitate pe teritoriul Republicii Moldova. Lista acestor activități care urmează a fi supuse licențierii este strict reglementată prin lege. La ziua de astăzi, există o listă considerabilă de activități economice care necesită obținerea de licențe pentru a fi practicate nestingherit de către agenții economici, precum ar fi:  activitatea de audit, activitatea de evaluare a bunurilor imobile, activitatea topogeodezică şi/sau cartografică, activitatea particulară de detectiv sau de pază, activitatea băncilor etc.

Licența este act administrativ cu caracter permisiv, eliberat de autoritatea de licenţiere în procesul de reglementare a activităţii de întreprinzător, ce atestă dreptul titularului de licenţă de a desfăşura, pentru o perioadă stabilită, genul de activitate indicat în aceasta, integral sau parţial, cu respectarea obligatorie a condiţiilor de licenţiere.

În concluzie, atunci când o întreprindere nou creată, intenționează să desfășoare activități care necesită licențierea, după ce compania este înregistrată la Camera Înregistrării de Stat, aceasta urmează să obțină licența pentru activitatea corespunzătoare.

Pentru majoritatea activităților supuse licențierii, licența este emisă de către Camera de Licențiere. Pentru activitățile reglementate, inclusiv, dar fără a se limita la activități bancare, de asigurări, comunicații și energie, licențele sunt eliberate de către autoritățile de reglementare corespunzătoare.

Tipurile de activități care urmează a fi supuse licențierii și condițiile de licențiere pot fi accesate vizitînd site-ul oficial al Camerei de Licențiere:

http://www.licentiere.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=210&

În Republica Moldova dreptul de a emite licențe pentru anumite activități, este deținut de următoarele instituții de stat:

Camera de Licenţiere
Banca Naţională a Moldovei
Comisia Naţională a Pieţei Financiare
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei
Consiliul Coordonator al Audiovizualului

 

Camera de Licenţiere

Camera de Licenţiere este o autoritate publică de specialitate în subordinea Ministerului Economiei, care are statut de persoană juridică şi dispune de ştampilă cu stema de stat şi cu denumirea sa. Camera îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului aprobat de Guvern. Camera de Licenţiere este autoritate competentă de emiterea licențelor pentru marea majoritate a activităților supuse licențierii, și anume:

 • activitatea de audit;
 • activitatea de evaluare a bunurilor imobile;     
 • activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase; funcţionarea caselor de amanet;
 • importul şi păstrarea alcoolului etilic; importul, păstrarea şi comercializarea angro a producţiei alcoolice şi/sau a berii importate;
 • fabricarea alcoolului etilic, a berii, a producţiei alcoolice, cu excepţia vinurilor şi a băuturilor pe bază de vin, şi/sau păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a berii, a producţiei alcoolice, cu excepţia vinurilor şi a băuturilor pe bază de vin, produse de producătorii autohtoni;
 • importul articolelor de tutun; importul şi/sau prelucrarea industrială a tutunului; fabricarea articolelor din tutun şi/sau comercializarea angro a articolelor din tutun şi a tutunului fermentat;
 • activitatea farmaceutică veterinară şi/sau asistenţa veterinară (cu excepţia activităţii desfăşurate de serviciul veterinar de stat);   
 • transportul rutier contra cost;  
 • activitatea de autogară;
 • activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, urbanism, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări; 
 • construcţiile de clădiri şi/sau construcţiile inginereşti, instalaţiile şi reţelele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările; 
 • extragerea substanţelor minerale utile şi/sau îmbutelierea apelor minerale şi naturale potabile;
 • activitatea topogeodezică şi/sau cartografică;
 • colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum şi exportul resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată; 
 • importul şi/sau fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanţelor şi materialelor chimice toxice, a articolelor şi produselor chimice de menaj; 
 • activitatea particulară de detectiv sau de pază; 
 • montarea şi/sau reglarea, asistenţa tehnică a sistemelor automate de semnalizare şi de stingere a incendiilor, precum şi de protecţie a clădirilor împotriva fumului şi de înştiinţare în caz de incendiu;
 • producerea, asamblarea, importul şi/sau exportul, reexportul, comercializarea armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă şi repararea armelor cu destinaţie civilă;
 • producerea, importul, exportul, reexportul, comercializarea, depozitarea materialelor explozive şi/sau efectuarea lucrărilor cu explozibil de uz civil;   
 • producerea, asamblarea, importul, exportul, reexportul, depozitarea, comercializarea articolelor pirotehnice şi/sau prestarea serviciului „Spectacole pirotehnice şi focuri de artificii” cu articole pirotehnice de divertisment de destinaţie profesională;
 • importul, exportul, proiectarea, producerea şi comercializarea mijloacelor criptografice şi tehnice de protecţie a informaţiei, mijloacelor tehnice speciale pentru obţinerea ascunsă a informaţiei; prestarea serviciilor în domeniul protecţiei criptografice şi tehnice a informaţiei (cu excepţia activităţii desfăşurate de autorităţile publice învestite cu acest drept prin lege);
 • activitatea farmaceutică;
 • importul, fabricarea, comercializarea, asistenţa tehnică şi/sau reparaţia dispozitivelor medicale şi/sau a opticii;
 • acordarea asistenţei medicale de către instituţiile medico-sanitare private;
 • activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi/sau în străinătate, activitatea de încadrare/înscriere a studenţilor în programe de schimb educaţional-cultural care prevăd componenta de angajare remunerată în cîmpul muncii pe o perioadă determinată de timp, în perioada vacanţei de vară;
 • activitatea de turism;    
 • activitatea magazinelor duty-free, inclusiv pentru deservirea corpului diplomatic; 
 • activitatea de broker vamal; 
 • activitatea de instruire a personalului din domeniul transportului rutier.

Informații suplimentare pot fi vizualizate accesând site-ul oficial: http://www.licentiere.gov.md

 

Banca Națională a Moldovei

Activitatea instituțiilor financiare, caselor de schimb valutar, precum și a agenților economici care prestează servicii de plată și de emitere de monedă electronică este reglementată și supravegheată de către BNM. BNM este autoritatea emitentă de lincențe pentru anumite activități desfășurate de instituțiile menționate mai sus, inclusiv:

 •  activitatea băncilor;
 • activitatea unităţilor de schimb valutar (altele decît băncile);
 • activitatea de prestare a serviciilor de plată de către societăţile de plată, societăţile emitente de monedă electronică, furnizorii de servicii poştale;   
 • activitatea de emitere de monedă electronică de către societăţile emitente de monedă electronică.

Informații suplimentare pot fi vizualizate accesând site-ul oficial al BNM: http://bnm.org/

 

Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF)

Activitatea participanților pe piața financiară non bancară este reglementată și supravegheată de CNPF. Comisia Națională a Pieței Financiare este autoritatea emitentă a licențelor pentru anumite activități desfășurate de instituțiile menționate mai sus, inclusiv:

 • activitatea asigurătorilor (reasigurătorilor), brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare;
 • activitatea de gestiune a activelor fondurilor nestatale de pensii;
 • activitatea asociaţiilor de economii şi împrumut;
 • activitatea profesionistă pe piaţa valorilor mobiliare; 
 • activitatea birourilor istoriilor de credit.

Informații suplimentare pot fi vizualizate accesând site-ul oficial al CNPF: http://cnpf.md/

 

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE)

Activitatea participanților pe piața energetică este reglementată și supravegheată de ANRE. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică este autoritatea emitentă a licențelor pentru anumite activități desfășurate de instituțiile menționate mai sus, inclusiv:

 • importul şi comercializarea cu ridicata şi/sau cu amănuntul a benzinei, motorinei şi/sau a gazului lichefiat la staţiile de alimentare; 
 • producerea combustibilului regenerabil;
 • producerea energiei electrice; operarea pieţei energiei electrice; transportul energiei electrice; conducerea centralizată a sistemului electroenergetic; distribuţia energiei electrice; furnizarea energiei electrice;
 • producerea gazelor naturale; transportul gazelor naturale; distribuţia gazelor naturale; stocarea gazelor naturale; furnizarea gazelor naturale; furnizarea gazelor naturale comprimate pentru vehicule la stațiile de alimentare;
 • furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare la nivel de regiune, raion, municipiu, oraş şi, după caz, sat, comună;
 • producerea, distribuţia şi/sau furnizarea energiei termice.

Informații suplimentare pot fi vizualizate accesând site-ul oficial al ANRE: http://anre.md/

 

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI)

Activitatea participanților pe piața comunicațiile electronice și piața IT este reglementată și supravegheată de ANRCETI. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei este autoritatea emitentă a licențelor pentru anumite activități desfășurate de instituțiile menționate mai sus, inclusiv:

 • utilizarea frecvenţelor sau canalelor radio şi/sau a resurselor de numerotare în scopul furnizării reţelelor şi/sau serviciilor de comunicaţii electronice; 
 • serviciile de creare, implementare şi de asigurare a funcţionării sistemelor informaţionale automatizate de importanţă statală, inclusiv a produselor program.

Informații suplimentare pot fi vizualizate accesând site-ul oficial al ANRCETI: http://anrceti.md/

 

Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA)

Activitatea participanților pe piața audiovizualului este reglementată și supravegheată de ACC. Consiliul Coordonator al Audiovizualului este autoritatea emitentă a licențelor pentru anumite activități desfășurate de instituțiile menționate mai sus, inclusiv:

 • activitatea de emisie pentru difuzarea serviciilor de programe pe cale radioelectrică terestră şi/sau prin orice alte mijloace de telecomunicaţii decît cele radioelectrice terestre.

Informații suplimentare pot fi vizualizate accesând site-ul oficial al CAA: http://cca.md/

În cele mai multe cazuri, taxa percepută de autoritatea emitentă este de 3.250 lei, și urmează să fie plătită de către solicitant în sumă totală, înainte ca licența să fie eliberată sau prelungită. Taxa pentru licență percepută de către autoritatea emitentă pentru anumite tipuri de activități este diferită de taxa obișnuită. Mai multe informații cu privire la costul licențelor pentru diferite tipuri de activități (care necesită să fie licențiate potrivit legii) pot fi vizualizate aici: http://www.licentiere.gov.md/public/files/Ghid/Taxele%20pentru%20licente .pdf

 

 • Termenul de valabilitate

 

Diferite licențe au diferite termene de valabilitate, în funcție de tipul de activitate pentru care se eliberează licența. Termenul de valabilitate poate fi de 1, 3, 5 sau 8 ani. În scopul prelungirii termenul de valabilitate a licenței, titularul trebuie să depună o cerere de prelungire și să achite taxa necesară.

 

 • Procedura de obținere a licenței
 • Declarația

 

Pentru obţinerea licenţei, conducătorul întreprinderii sau organizaţiei ori persoana împuternicită de acesta sau persoana fizică depune la autoritatea de licenţiere respectivă personal, prin scrisoare recomandată sau prin poştă electronică (sub formă de document electronic cu semnătură digitală, sau prin intermediul serviciului e-licenţiere) o declaraţie de modelul stabilit de această autoritate, semnată olograf sau digital de persoana care depune declaraţia. Pentru a depune declarația online prin intermediul aplicației e-licențiere, solicitantul trebuie să acceseze: https://servicii.gov.md/AgencyDetails.aspx?aid=2d605b66-5248-4619-8cd8-d2d65f027e6f

În declarație urmează să se precizeze următoarele:

 • denumirea, forma juridică de organizare, sediul, IDNO al întreprinderii sau al organizaţiei ori numele, prenumele, adresa şi IDNP al persoanei fizice;
 • genul de activitate, integral sau parţial, pentru a cărui desfăşurare solicitantul de licenţă intenţionează să obţină licenţă sau să o prelungească;
 • asumarea pe propria răspundere de către solicitantul de licenţă a responsabilităţii pentru respectarea condiţiilor de licenţiere la desfăşurarea genului de activitate pentru care se solicită licenţă şi pentru autenticitatea documentelor prezentate.

 

 • Următoarele documente trebuie anexate la declarație:

 

 • copia de pe decizia de înregistrare a întreprinderii sau organizaţiei ori de pe buletinul de identitate al persoanei fizice;
 • documentele suplimentare în conformitate cu prevederile actelor legislative ce reglementează activitatea licenţiată pentru care se solicită licenţa.

Documentele se depun în original (cu excepţia cazului în care se utilizează serviciul e-licenţiere) sau în copii, inclusiv pe suport electronic, cu prezentarea originalelor pentru verificare, cu excepţia celor stabilite spre verificare prin procedura ghişeului unic.

Declaraţia pentru eliberarea/prelungirea licenţei şi documentele anexate la ea se înregistrează conform borderoului, a cărui copie se expediază (se înmînează) solicitantului de licenţă, cu menţiunea privind data înregistrării declaraţiei, autentificată prin semnătura persoanei responsabile a autorităţii de licenţiere.

Declaraţia de eliberare/prelungire a licenţei, depusă prin intermediul serviciului e-licenţiere, este confirmată de borderoul expediat solicitantului/ titularului prin poşta electronică, ce va conţine numărul şi data înregistrării acesteia.

Despre refuzul înregistrării declaraţiei pentru eliberarea/prelungirea licenţei, inclusiv depusă prin intermediul serviciului e-licenţiere, solicitantul/titularul de licenţă este informat în scris în cel mult 3 zile lucrătoare din ziua adresării, indicîndu-se temeiurile refuzului.

Solicitarea altor documente decît cele prevăzute aici se interzice.

 

 

 • Decizia privind eliberarea/prelungirea licenţei sau privind respingerea declaraţiei pentru eliberarea licenţei

 

Autoritatea de licenţiere, în baza declaraţiei pentru eliberarea/prelungirea licenţei şi documentelor anexate, adoptă decizia privind eliberarea/prelungirea licenţei sau privind respingerea declaraţiei în cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia. 

 Informaţia despre adoptarea deciziei privind eliberarea/prelungirea licenţei se comunică solicitantului cel tîrziu în ziua lucrătoare imediat următoare adoptării deciziei.

Noua Lege nr. 131 (adoptată la data de 3 iulie și publicată la 31 iulie 2015) a transpus în sistemul juridic național mai multe directive ale UE în ceea ce privește sistemul de achiziții publice. Legea a schimbat procedurile privind atribuirea contractelor de achiziții publice de bunuri, de lucrări și de servicii. Acesta a intrat în vigoare la 1 mai 2016.

Noua lege se aplică tuturor contractelor de achiziții publice de bunuri și servicii, a căror valoare estimată este de peste 80.000 de lei și contractelor de achiziții publice de lucrări a căror valoare estimată depășesc 100.000 lei. În plus, prezenta lege prevede şi particularităţi privind contractele de achiziţii publice a căror valoare estimată este egală cu sau mai mare decît următoarele praguri:
    a) pentru contractele de achiziţii publice de bunuri şi servicii – 2 300 000 de lei;
    b) pentru contractele de achiziţii publice de lucrări – 90 000 000 de lei.

Pentru toate contractele de achiziții publice de bunuri și servicii care nu depășesc 80.000 de lei și contracte de achiziții publice de lucrări care nu depășesc 100.000 lei, trebuie să se aplice Regulamentul achiziţiilor publice de valoare mică.

Agenţia Achiziţii Publice este o autoritate administrativă în subordinea Ministerului Finanţelor, constituită în scopul efectuării supravegherii, controlului ex-post şi coordonării interramurale în domeniul achiziţiilor publice. Agenţia are autonomie funcţională.  Orice persoană fizică sau persoană juridică rezidentă sau nerezidentă are dreptul de a participa în temeiul legii pentru atribuirea contractelor de achiziții publice.

Autoritatea contractantă este obligată să publice în Buletinul Achizițiilor Publice un anunț de intenție pentru achizițiile preconizate (cu anumite excepții).

Contractul de achiziţii publice poate fi atribuit prin următoarele proceduri:

 • licitaţie deschisă;
 • licitaţie restrînsă;
 • dialog competitiv;
 • proceduri negociate;
 • cerere a ofertelor de preţuri;
 • concurs de soluţii;
 • achiziţie în cazul planurilor de construcţie a locuinţelor sociale.

Procedurile de bază de atribuire a contractului de achiziţii publice sînt licitaţia deschisă şi licitaţia restrînsă. Alte proceduri de achiziţie publică pot fi folosite numai în condiţiile expres stabilite de prezenta lege.

Autoritatea contractantă poate utiliza modalităţi speciale de atribuire numai în cazurile prevăzute expres de prezenta lege. Modalităţile speciale sînt:

 • acordul-cadru;
 • sistemul dinamic de achiziţie;
 • licitaţia electronică.

 

Licitaţia deschisă

Procedura licitației deschise cuprinde ofertele tuturor operatorilor economici care doresc să participe la licitaţie. Autoritatea contractantă publică în prealabil un anunț de participare la licitaţia deschisă pentru informarea potenţialilor participanţi, astfel încît aceştia să îşi poată pregăti ofertele.  Anunțul de participare trebuie să fie publicat în Buletinul Achizițiilor Publice și pe website-ul Agenției Achiziții Publice.

Licitația restrânsă

Licitaţia restrînsă se desfăşoară potrivit regulilor prevăzute pentru licitaţia deschisă, cu condiţia aplicării unei proceduri de preselecție precedate de publicarea unui anunț de participare la preselecție. Procedura licitației restrînse se desfășoară în două etape: 
    a) etapa de selectare a candidaţilor, prin aplicarea criteriilor de calificare și selecţie; 
    b) etapa de evaluare a ofertelor depuse de către candidaţii selectaţi, prin aplicarea criteriului de atribuire.

Licitaţia restrînsă se iniţiază prin publicarea unui anunţ de participare.

Trimiterea ofertelor

Autoritatea contractantă fixează locul, data şi ora limită de depunere a ofertelor conform prevederilor prezentei legi.

Prezentarea ofertei presupune depunerea a 2 plicuri separate care vor conţine „propunerea tehnică” şi „propunerea financiară”.

Oferta, scrisă, semnată şi, după caz, ştampilată, se prezintă în conformitate cu cerinţele expuse în documentația de atribuire. Autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data şi ora recepţionării ofertei sau confirmă recepţionarea acesteia în cazurile în care oferta a fost depusă prin mijloace electronice. 

Evaluarea ofertelor (Criterii de calificare și selecție)

Autoritatea contractantă va aplica criterii proporţionale de calificare și selecție raportate la obiectul contractului referitoare numai la: 

 

 • situaţia personală a ofertantului sau candidatului; 
 • capacitatea de exercitare a activităţii profesionale; 
 • capacitatea economică şi financiară; 
 • capacitatea tehnică şi/sau profesională; 
 • standarde de asigurare a calităţii; 
 • standarde de protecţie a mediului..

 

Descrierea detaliată a fiecărui criteriu de calificare și selecție sunt prevăzute de lege. Autoritățile contractante trebuie să indice criteriile de calificare și selecție pentru achizițiile publice în anunțul de participare.

Criteriul de atribuire a contractului de achiziţii publice poate fi numai: 

 • fie oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic; 
 • fie preţul cel mai scăzut.

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic este oferta desemnată cîştigătoare în temeiul factorilor de evaluare, fără însă a se limita la aceştia, după cum urmează:

 • preţul, termenele de furnizare, condiţiile de plată, calitatea, caracteristicile estetice, funcţionale şi tehnice, posibilităţile şi costurile de deservire tehnică, asistenţa tehnică, alte elemente considerate semnificative pentru evaluarea ofertelor – în cazul contractelor de achiziţii publice de bunuri. Ponderea preţului în totalul evaluării ofertelor nu va fi mai mică de 60%; 
 • calitatea oferită, preţul unitar, preţul total, alte elemente considerate semnificative pentru evaluarea ofertelor – în cazul contractelor de achiziţii publice de lucrări. Ponderea preţului în totalul evaluării ofertelor nu va fi mai mică de 80%;
 • calitatea oferită, preţul unitar, preţul total, alte elemente considerate semnificative pentru evaluarea ofertelor – în cazul contractelor de achiziţii publice de servicii. Ponderea preţului în totalul evaluării ofertelor nu va fi mai mică de 40%.

După ce ofertele sunt evaluate și autoritatea contractantă a ales cea mai avantajoasă ofertă, urmează a fi încheiat contractul de achiziții publice. La determinarea ofertei cîştigătoare, autoritatea contractantă evaluează şi compară ofertele primite folosind modul şi criteriile expuse în documentația de atribuire. Nu se va folosi niciun criteriu neprevăzut în documentația de atribuire.

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor este o autoritate administrativă în subordinea Ministerului Finanţelor, care soluţionează contestaţiile formulate în cadrul procedurilor de achiziţie publică. Autoritatea contractantă nu are dreptul să încheie un contract de achiziții publice în cazul în care o contestație este depusă în cursul procedurii de achiziții publice.

Aplicanții pot participa la atribuirea contractelor de achiziții publice prin intermediul Sistemul Informațional Automatizat „Registrul de Stat al Achizițiilor Publice” (SIA RSAP), care este un sistem informațional și de telecomunicații complex, care asigură susținerea informațională a proceselor de regulare și control al achizițiilor publice. SIA RSAP este o platformă online destinată ofertanților, pentru a facilita accesul la informația cu privire la achizițiile publice și pentru a face mai simplu procesul de depunere a ofertelor. SIA RSAP este aplicația online care ajută ofertanții să găsească informații despre oferte, condiții, modele de documente pentru depunerea ofertelor. Mai multe informații despre achizițiile publice și înregistrări video destinate pentru a ajuta aplicanții să utilizeze SIA RSAP pot fi vizualizate pe site-ul oficial al Agenției Achiziții Publice: http://tender.gov.md