Articol Privire de ansamblu asupra taxelor de afaceri în Moldova

Există numeroși factori care au un impact asupra climatului de afaceri și de investiții al unei țări, cum ar fi localizarea geografică, infrastructura, stabilitatea politică și socială precum și nivelul de salarizare. În același timp, atunci când se caută o locație pentru inițierea unei afaceri, tot mai multe companii își fundamentează decizia în baza sistemului fiscal al țării respective. Sistemul fiscal nu ar trebui să constituie un obstacol în calea companiilor sau persoanelor fizice pentru inițierea și practicarea activităților de antreprenoriat. Atractivitatea sistemului fiscal din Moldova, pentru investitorii locali și străini, se reflectă în modul în care sunt impozitate profiturile corporative. Prin urmare, înainte de a iniția o afacere în Moldova, este foarte important să se cunoască regulile de impozitare, principalele cote aplicate precum și formarea unei imagini de ansamblu cu privire la impozitele și taxele la care companiile din Moldova sunt supuse în calitate de subiecți ai activității de antreprenoriat.

Sistemul fiscal al Republicii Moldova poate fi împărțită în două nivele:

 • impozite şi taxe de stat
 • impozite şi taxe locale

Sistemul impozitelor şi taxelor de stat include:

 • impozitul pe venit;
 • taxa pe valoarea adăugată;
 • accizele;
 • impozitul privat;
 • taxa vamală;
 • taxele rutiere;
 • impozitul pe avere.

Sistemul impozitelor şi taxelor locale include:

 • impozitul pe bunurile imobiliare;
 • impozitul privat;
 • taxele pentru resursele naturale;
 • taxa pentru amenajarea teritoriului;
 • taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale;
 • taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei);
 • taxa de aplicare a simbolicii locale;
 •  taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii;
 • taxa de piaţă;
 • taxa pentru cazare;
 • taxa balneară;
 • taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe rutele municipale, orăşeneşti şi săteşti (comunale);
 • taxa pentru parcare;
 • taxa de la posesorii de cîini;
 • taxa pentru parcaj;
 • taxa pentru salubrizare;
 • taxa pentru dispozitivele publicitare.
Subiecții impuneriipersoanele juridice: majoritatea SRL, SA, cu excepția Întreprinderilor Individuale, a Gospodăriilor Țărănești și a agenților economici subiecți ai sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (ÎMM)
Cotele impozitului12% din venitul impozabil
Venitul impozabilVenitul impozabil al unei companii se determină ca diferența dintre veniturile obținute din orice sursă și cheltuielile legate de obținerea acestor venituri impozabile, în cursul anului fiscal.
CheltuieliÎn scopuri fiscale, cheltuielile ar putea fi:
 • total deductibile
 • cheltuieli cu deductibilitate limitată
 • cheltuieli nedeductibile

Regula generală de deducere pentru cheltuielile unei entități economice, este:

 • se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul perioadei fiscale, exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător
 • cheltuielile trebuie să fie confirmate prin documente primare corespunzătoare

Cheltuielile efectuate în cadrul activității de antreprenoriat, considerate total deductibile, sunt următoarele:

 • cheltuielile ordinare și necesare plătite sau suportate de contribuabil în cursul anului fiscal, exclusiv în scopuri de afaceri
 • amortizarea imobilizărilor necorporale (ex. amortizarea software-uri)
 • dobînzile aferente creditelor şi împrumuturilor, cu condiția ca acestea reprezintă o cheltuială obișnuită și necesară efectuată în legătură cu activitatea de antreprenoriat, cu excepția anumitor cazuri specifice
 • uzura mijloacelor fixe, calculată în funcție de categoria de proprietate și ratele stabilite, cu excepția anumitor cazuri specifice
 • alte cheltuieli

Deductibilitatea unor cheltuieli este limitată, inclusiv:

 • cheltuielilor de delegaţii, de reprezentanţă, de asigurare a agenţilor economici se permite în limitele stabilite de Guvern
 • cheltuielile legate de reparația mijloacelor fixe proprii deținute de persoanele juridice și cheltuielile de reparație ale mijloacelor fixe închiriate, conform contractelor de leasing operațional
 • cheltuielile neconfirmate documentar, în limita a 0,2% din venitul impozabil
 • cheltuielile de filantropie și de sponsorizare în limita a 5% din venitul impozabil
 • alte cheltuieli

Următoarele cheltuieli nu sunt deductibile:

 • cheltuielile aferente persoanelor interdependente, dacă nu există justificarea plăţii unei astfel de sume
 • cheltuielile legate de obţinerea venitului scutit de impozitare
 • impozitul pe venit, penalităţile şi amenzile aferente lui, precum şi amenzile şi penalităţile aferente altor impozite, taxe şi plăţi obligatorii la buget, amenzile şi penalităţile aplicate pentru încălcarea actelor normative
 • sumele plătite la procurarea proprietăţii pe care se calculează uzura (amortizarea)
 • sumele achitate sau suportate în folosul titularului patentei de întreprinzător şi/sau în folosul persoanelor fizice ce desfăşoară activităţi independente
 • alte cheltuieli
Creșteri de capitalCa regulă generală, acțiunile și bunurile imobiliare sunt tratate ca active de capital în scopuri fiscale. Prin urmare, profiturile obținute din vânzarea lor sunt considerate creșteri de capital. Creșterile de capital ale companiei sunt impozitate în funcție de cota generală a impozitului pe venit corporativ, dar baza impozabilă este egală cu 50% din diferenţa dintre suma încasată (venitul obţinut) şi baza valorică a acestor active (în multe cazuri: diferența dintre prețurile de cumpărare și de vânzare).
PierderiDacă, pe parcursul perioadei fiscale, cheltuielile aferente activităţii de întreprinzător depăşesc venitul brut al contribuabilului în perioada fiscală curentă, suma pierderilor rezultate din această activitate va fi reportată eşalonat pe următoarele cinci perioade fiscale.

 

Exemplu practic:

Compania X specializată în comercializarea bunurilor de uz casnic a obținut un venit total pe parcursul anului 2016, în sumă de 1.000.000 lei. Costul bunurilor vândute în cursul anului 2016 a fost determinat în mărime de 500.000 lei. Cheltuielile totale aferente cheltuielilor comerciale și administrative (salarii, servicii de contabilitate, servicii de transport, comunicații etc.) au fost calculate în sumă totală de 200.000 lei. Compania a plătit 5.000 lei sub formă de penalități și amenzi aferente altor taxe. Ce impozit pe venit urmează să plătească compania?

Venitul impozabil = Venituri – Cheltuieli deductibile

Costul bunurilor vîndute și cheltuielile administrative și comerciale sunt cheltuieli ordinare și necesare pentru desfășurarea activității de întreprinzător, prin urmare, aceste cheltuieli sunt considerate în totalitate deductibile în scopuri fiscale. Penalitățile și amenzile aferente altor taxe sunt considerate cheltuieli nedeductibile în scopuri fiscale. Astfel, doar costul bunurilor vîndute și cheltuielile comerciale și administrative vor fi luate în considerare pentru calculul venitului impozabil.

Venitul impozabil=1.000.000 – (500.000 + 200.000) = 300.000 lei

Impozitul pe venit corporativ = venitul impozabil × 12% = 36.000 lei.

 

Legislația Republicii Moldova prevede cote diferite ale impozitului pe venit pentru diferite forme organizatorico-juridice utilizate pentru practicarea activității de întreprinzător:

persoane juridice subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (ÎMM) neplătitori de TVA, cu excepția Întreprinderilor Individuale și a Gospodăriilor Țărănești3% din venitul din activitatea operaţională
Gospodăriile Țărănești7% din venitul impozabil
Întreprinderile Individuale7% din venitul anual impozabil ce nu depăşeşte suma de 31140 lei
 18% din venitul anual impozabil ce depăşeşte suma de 31140 lei
DividendeDividendele sunt plătite rezidenților moldoveni:
 • 6% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, cu excepţia celor aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv
 • 15% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv

Dividendele sunt plătite nerezidenților:

 • 6% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, cu excepţia celor aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv
 • 15% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv
Dobînzi
 • 15% din dobînzile achitate persoanelor fizice
 • Nu este stipulată reținerea impozitului la sursa de plată atunci când dobânda este achitată persoanelor juridice
Royalty 
 • 12% din royalty achitate în folosul persoanelor fizice și nerezidenților
Reţinerile din veniturile nerezidentului12%, cu excepția salariilor
Reţinerile din plățile efectuate în folosul rezidentului, cu excepția salariului și a unor plăți care sunt reglementate altfel7%
Reținerile din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole10%
Reținerile din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către acestea aferente livrării producţiei din fitotehnie, horticultură şi zootehnie în formă naturală3%

 

Exemplu practic:

Compania X a decis să achiziționeze următoarele produse și servicii de la persoane fizice locale:

 • nuci în valoare totală de 100.000 lei
 • servicii de chirie a camioanelor în sumă totală de 40.000 lei

În luna februarie 2017 adunarea generală a asociaților a decis să plătească dividende în sumă de 70.000 lei pentru profiturile obținute în 2016.

Ce impozite urmează să plătească compania?

În cazul în care compania X plătește persoanelor fizice pentru nucile achiziționate, compania trebuie să rețină un impozit de 3% din aceste plăți, deoarece nucile sunt produse finite ale fitotehniei. Prin urmare, impozitul reținut la sursa de plată=100.000 lei × 3%=3.000 lei. Prin urmare, persoanele fizice vor primi mijloace bănești în mărime netă de 97.000 lei (100.000-3.000), în timp ce impozitul reținut la sursa de plată (3%), în valoare de 3.000 de lei urmează să fie transferat de către companie la bugetul de stat.

În cazul în care compania X plătește persoanelor fizice pentru închirierea camioanelor, compania urmează să rețină un impozit de 10% din aceste plăți. Prin urmare, impozitul reținut la sursa de plată=40.000 lei x 10%=4.000 lei. În cele din urmă, persoanele fizice vor primi mijloace bănești în mărime netă de 36.000 lei (40.000-4.000), în timp ce impozitul reținut la sursa de plată (10%), în valoare de 4.000 lei, trebuie să fie transferat de către companie la bugetul de stat.

În cazul în care compania X plătește dividende către asociați, compania trebuie să rețină un impozit de 6% din aceste plăți. Prin urmare, impozitul reținut la sursa de plată=70000 lei × 6% = 4.200 lei. Prin urmare, asociații vor primi mijloace bănești în mărime netă de 65.800 lei (70.000-4.200), în timp ce impozitul reținut la sursa de plată (6%), în valoare de 4.200 lei, urmează a fi transferat de către companie la bugetul de stat.

Tranzacții impozabile
 • livrarea mărfurilor, serviciilor, reprezentînd rezultatul activităţii de întreprinzător în Republica Moldova
 • importul mărfurilor în Republica Moldova, cu excepţia mărfurilor de uz sau consum personal importate de persoane fizice, a căror valoare nu depăşeşte limita stabilită de legislaţia în vigoare, importate de către persoanele fizice
 • importul serviciilor în Republica Moldova
CoteSunt stabilite următoarele cote ale T.V.A.:
 • cota-standard – în mărime de 20% din valoarea impozabilă a mărfurilor şi serviciilor importate şi a livrărilor efectuate pe teritoriul Republicii Moldova
 • cote reduse în mărime de 8% aplicate  la pîinea şi produsele de panificaţie, la laptele şi produsele lactate, la unele medicamente, la gazele naturale şi gazele lichefiate, la producţia din zootehnie, fitotehnie şi horticultură în formă natural, la zahărul din sfeclă de zahăr, la biocombustibilul solid etc.
 • cota zero:
 • mărfurile și serviciile pentru export
 • toate tipurile de transporturi internaţionale de mărfuri (inclusiv de expediţie) şi pasageri
 • energia electrică, energia termică şi apa caldă pentru bunurile imobiliare cu destinaţie locativă
 •  serviciile prestate de întreprinderile industriei uşoare pe teritoriul Republicii Moldova în cadrul contractelor de prelucrare în regimul vamal de perfecţionare activă
 •  mărfurile, serviciile livrate în zona economică liberă din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, livrate din zona economică liberă în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, livrate în zona economică liberă din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, precum şi cele livrate de către rezidenţii diferitelor zone economice libere ale Republicii Moldova unul altuia, cu excepţia serviciilor de transport livrate în zona economică liberă din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, precum şi cele livrate de către rezidenţii diferitelor zone economice libere ale Republicii Moldova unul altuia etc.
 • sunt scutite de TVA:
 •  locuinţa, pămîntul, locaţiunea locuinţei şi arenda pămîntului, dreptul de livrare şi arendare a acestora, cu excepţia plăţilor de comision aferente tranzacţiilor respective
 • produsele alimentare pentru copii
 • unele tractoare agricole şi tehnica agricolă
 • activele materiale pe termen lung utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor, destinate includerii în capitalul statutar (social) în modul şi în termenele prevăzute de legislaţie.
 • serviciile financiare (cu anumite excepții)
 • operaţiile de asigurare şi/sau de reasigurare, inclusiv serviciile de intermediere a acestora etc.
ÎnregistrareaÎnregistrarea în calitate de subiect al impunerii cu TVA poate fi obligatorie sau voluntară.

Compania este obligată să se înregistreze ca contribuabil al TVA dacă într-o oricare perioadă de 12 luni consecutive, a efectuat livrări de mărfuri, servicii în sumă ce depăşeşte 600000 lei, cu excepţia livrărilor scutite de TVA.

Subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător are dreptul să se înregistreze benevol în calitate de contribuabil al TVA dacă el preconizează efectuarea livrărilor impozabile de mărfuri sau servicii.

 

Fiecare subiect impozabil trebuie să verse la buget suma TVA, care urmează a fi achitată pentru fiecare perioadă fiscală (luna calendaristică), cel tîrziu pînă la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune.

Pentru importul de mărfuri, achitarea TVA se face la momentul importului mărfii. Pentru serviciile importate, achitarea TVA se face la momentul efectuării plăţii, inclusiv a plăţii prealabile pentru serviciul de import.

Suma TVA ce urmează a fi vărsată lunar la buget, simplu spus, se determină ca diferență dintre TVA aferentă procurărilor și TVA aferentă vînzărilor.

Exemplu practic:

Compania X pe parcursul lunii februarie 2017 a achiziționat bunuri și servicii în valoare totală de 120.000 lei (inclusiv TVA 20.000 lei). În aceeași lună, compania X a livrat bunuri și servicii în valoare totală de 180.000 lei (inclusiv TVA 30.000 lei). Care este obligația fiscală privind TVA a companiei pentru luna februarie?

TVA-ul care urmează a fi plătit de către compania X la bugetul de stat = 20.000-30.000 = 10.000 lei. Această sumă de 10.000 lei, trebuie să fie transferată la bugetul de stat de către compania X până la data de 25 martie 2017.

DividendeDividendele sunt plătite rezidenților moldoveni:
 • 6% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, cu excepţia celor aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv
 • 15% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv

Dividendele sunt plătite nerezidenților:

 • 6% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, cu excepţia celor aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv
 • 15% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv
Dobînzi
 • 15% din dobînzile achitate persoanelor fizice
 • Nu este stipulată reținerea impozitului la sursa de plată atunci când dobânda este achitată persoanelor juridice
Royalty 
 • 12% din royalty achitate în folosul persoanelor fizice și nerezidenților
Reţinerile din veniturile nerezidentului12%, cu excepția salariilor
Reţinerile din plățile efectuate în folosul rezidentului, cu excepția salariului și a unor plăți care sunt reglementate altfel7%
Reținerile din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole10%
Reținerile din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către acestea aferente livrării producţiei din fitotehnie, horticultură şi zootehnie în formă naturală3%

 

Exemplu practic:

Compania X a decis să achiziționeze următoarele produse și servicii de la persoane fizice locale:

 • nuci în valoare totală de 100.000 lei
 • servicii de chirie a camioanelor în sumă totală de 40.000 lei

În luna februarie 2017 adunarea generală a asociaților a decis să plătească dividende în sumă de 70.000 lei pentru profiturile obținute în 2016.

Ce impozite urmează să plătească compania?

În cazul în care compania X plătește persoanelor fizice pentru nucile achiziționate, compania trebuie să rețină un impozit de 3% din aceste plăți, deoarece nucile sunt produse finite ale fitotehniei. Prin urmare, impozitul reținut la sursa de plată=100.000 lei × 3%=3.000 lei. Prin urmare, persoanele fizice vor primi mijloace bănești în mărime netă de 97.000 lei (100.000-3.000), în timp ce impozitul reținut la sursa de plată (3%), în valoare de 3.000 de lei urmează să fie transferat de către companie la bugetul de stat.

În cazul în care compania X plătește persoanelor fizice pentru închirierea camioanelor, compania urmează să rețină un impozit de 10% din aceste plăți. Prin urmare, impozitul reținut la sursa de plată=40.000 lei x 10%=4.000 lei. În cele din urmă, persoanele fizice vor primi mijloace bănești în mărime netă de 36.000 lei (40.000-4.000), în timp ce impozitul reținut la sursa de plată (10%), în valoare de 4.000 lei, trebuie să fie transferat de către companie la bugetul de stat.

În cazul în care compania X plătește dividende către asociați, compania trebuie să rețină un impozit de 6% din aceste plăți. Prin urmare, impozitul reținut la sursa de plată=70000 lei × 6% = 4.200 lei. Prin urmare, asociații vor primi mijloace bănești în mărime netă de 65.800 lei (70.000-4.200), în timp ce impozitul reținut la sursa de plată (6%), în valoare de 4.200 lei, urmează a fi transferat de către companie la bugetul de stat.

Tranzacții impozabile
 • livrarea mărfurilor, serviciilor, reprezentînd rezultatul activităţii de întreprinzător în Republica Moldova
 • importul mărfurilor în Republica Moldova, cu excepţia mărfurilor de uz sau consum personal importate de persoane fizice, a căror valoare nu depăşeşte limita stabilită de legislaţia în vigoare, importate de către persoanele fizice
 • importul serviciilor în Republica Moldova
CoteSunt stabilite următoarele cote ale T.V.A.:
 • cota-standard – în mărime de 20% din valoarea impozabilă a mărfurilor şi serviciilor importate şi a livrărilor efectuate pe teritoriul Republicii Moldova
 • cote reduse în mărime de 8% aplicate  la pîinea şi produsele de panificaţie, la laptele şi produsele lactate, la unele medicamente, la gazele naturale şi gazele lichefiate, la producţia din zootehnie, fitotehnie şi horticultură în formă natural, la zahărul din sfeclă de zahăr, la biocombustibilul solid etc.
 • cota zero:
 • mărfurile și serviciile pentru export
 • toate tipurile de transporturi internaţionale de mărfuri (inclusiv de expediţie) şi pasageri
 • energia electrică, energia termică şi apa caldă pentru bunurile imobiliare cu destinaţie locativă
 •  serviciile prestate de întreprinderile industriei uşoare pe teritoriul Republicii Moldova în cadrul contractelor de prelucrare în regimul vamal de perfecţionare activă
 •  mărfurile, serviciile livrate în zona economică liberă din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, livrate din zona economică liberă în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, livrate în zona economică liberă din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, precum şi cele livrate de către rezidenţii diferitelor zone economice libere ale Republicii Moldova unul altuia, cu excepţia serviciilor de transport livrate în zona economică liberă din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, precum şi cele livrate de către rezidenţii diferitelor zone economice libere ale Republicii Moldova unul altuia etc.
 • sunt scutite de TVA:
 •  locuinţa, pămîntul, locaţiunea locuinţei şi arenda pămîntului, dreptul de livrare şi arendare a acestora, cu excepţia plăţilor de comision aferente tranzacţiilor respective
 • produsele alimentare pentru copii
 • unele tractoare agricole şi tehnica agricolă
 • activele materiale pe termen lung utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor, destinate includerii în capitalul statutar (social) în modul şi în termenele prevăzute de legislaţie.
 • serviciile financiare (cu anumite excepții)
 • operaţiile de asigurare şi/sau de reasigurare, inclusiv serviciile de intermediere a acestora etc.
ÎnregistrareaÎnregistrarea în calitate de subiect al impunerii cu TVA poate fi obligatorie sau voluntară.

Compania este obligată să se înregistreze ca contribuabil al TVA dacă într-o oricare perioadă de 12 luni consecutive, a efectuat livrări de mărfuri, servicii în sumă ce depăşeşte 600000 lei, cu excepţia livrărilor scutite de TVA.

Subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător are dreptul să se înregistreze benevol în calitate de contribuabil al TVA dacă el preconizează efectuarea livrărilor impozabile de mărfuri sau servicii.

 

Fiecare subiect impozabil trebuie să verse la buget suma TVA, care urmează a fi achitată pentru fiecare perioadă fiscală (luna calendaristică), cel tîrziu pînă la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune.

Pentru importul de mărfuri, achitarea TVA se face la momentul importului mărfii. Pentru serviciile importate, achitarea TVA se face la momentul efectuării plăţii, inclusiv a plăţii prealabile pentru serviciul de import.

Suma TVA ce urmează a fi vărsată lunar la buget, simplu spus, se determină ca diferență dintre TVA aferentă procurărilor și TVA aferentă vînzărilor.

Exemplu practic:

Compania X pe parcursul lunii februarie 2017 a achiziționat bunuri și servicii în valoare totală de 120.000 lei (inclusiv TVA 20.000 lei). În aceeași lună, compania X a livrat bunuri și servicii în valoare totală de 180.000 lei (inclusiv TVA 30.000 lei). Care este obligația fiscală privind TVA a companiei pentru luna februarie?

TVA-ul care urmează a fi plătit de către compania X la bugetul de stat = 20.000-30.000 = 10.000 lei. Această sumă de 10.000 lei, trebuie să fie transferată la bugetul de stat de către compania X până la data de 25 martie 2017

Informații generaleAccizul este un impozit de stat stabilit pentru unele mărfuri de consum, cum ar fi caviarul, berea, vinul, alcoolul, benzina, motorina, parfumurile, autoturismele etc.
Subiecții impuneriiSubiecţi ai impunerii sînt:
 • persoanele juridice şi persoanele fizice care prelucrează şi/sau fabrică mărfuri supuse accizelor pe teritoriul Republicii Moldova
 • persoanele juridice şi persoanele fizice care importă mărfuri supuse accizelor.
Cotele
 • în sumă absolută la unitatea de măsură a mărfii
 • ad valorem în procente de la valoarea mărfurilor, fără a ţine cont de accize şi TVA, sau de la valoarea în vamă a mărfurilor importate, luînd în considerare impozitele şi taxele ce urmează a fi achitate la momentul importului, fără a ţine cont de accize şi TVA
 • cote combinate

 

Persoanele juridice şi persoanele fizice care preconizează să se ocupe sau care se ocupă cu prelucrarea şi/sau fabricarea mărfurilor pasibile impunerii cu accize sînt obligate să primească certificatul de acciz. De asemenea, anumite mărfuri pasibile impunerii cu accize urmează a fi marcate cu timbru de acciz. Valoarea exactă a cotei accizelor care urmează să fie aplicată este determinată în conformitate cu anexa 1 al Codului Fiscal al Republicii Moldova.

 

Taxe legate de angajarea personalului

DenumireCoteDescriere
Impozit pe venit 
 • 7% din venitul anual impozabil ce nu depăşeşte suma de 31140 lei
 • 18% din venitul anual impozabil ce depăşeşte suma de 31140 lei;
Impozitul pe venit este reținut din salariul brut al angajaților de către angajator (companie). Impozitul pe venit din salariu se plătește de către angajator (companie) către bugetul de stat. Prin urmare, impozitul pe venit din salarii este suportat de angajat, dar este reținut și transferat către bugetul de stat de către angajator (companie).
Contribuții de asigurări sociale 
 • 6% pentru angajați
 • 23% pentru angajatori (companii)
Angajatorul (compania) va reține din salariul angajatului contribuția individuală de asigurări sociale în mărime de 6%, și o va transfera lunar la bugetul de stat. De asemenea, angajatorul (compania) achită contribuții de asigurări sociale în mărime de 23% lunar din fondul de salariu înregistrat la întreprindere.
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală
 • 4,5% pentru angajați
 • 4,5% pentru angajatori (companii)
Angajatorul (compania) va reține din salariul angajatului prime de asigurare medicală în mărime de 4,5%, și le va transfera lunar la bugetul de stat. De asemenea, angajatorul (compania) achită prime de aigurare medicală în mărime de 4,5% lunar de din fondul de salariu înregistrat la întreprindere.

 

Exemplu practic:

Compania X a calculat angajatului Y un salariu brut în mărime de 10.000 de lei.

Contribuții de asigurări sociale (CAS):

 • CAS ale angajatului = 10.000 lei × 6% = 600 lei
 • CAS ale angajatorului = 10.000 lei x 23% = 2.300 lei

Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală (PAM):

 • PAM ale angajatului = 10.000 lei x 4,5% = 450 lei
 • PAM ale angajatorului = 10.000 lei x 4,5% = 450 lei

Impozitul pe venit din salariu (suportat de angajat)

Venitul impozabil = venitul brut – CAS ale angajatului – PAM ale angajatului – scutiri.

Să presupunem că angajatul Y nu a solicitat careva scutiri și a solicitat aplicarea cotei maxime a impozitului pe venit de 18%.

Venitul impozabil = 10.000 – 600 – 450 = 8.950 lei

Impozitul pe venit = 8.950 x 18% = 1.611 lei

Prin urmare, angajatorul (compania) va reține din salariul brut al angajatului: CAS ale angajatului (600 lei), PAM ale angajatului (450 lei) și impozitul pe venit al angajatului (1.611 lei), și va transfera la bugetul de stat toate aceste impozite. Angajatorul (compania) va plăti angajatului salariul net de 7.339 lei (salariu net = salariul brut – CAS ale angajatului – PAM ale angajatului – impozitul pe venit al angajatului = 10.000 – 600 – 450 -1611 = 7.339 lei) . De asemenea, angajatorul (compania) va plăti la bugetul de stat CAS ale angajatorului (2.300 lei) și PAM ale angajatorului (450 lei). Astfel, cheltuielile totale cu angajatul Y sunt:

 • salariu net 7.339 lei
 • CAS ale angajatorului 2.300 lei
 • PAM ale angajatorului 450 lei.

Notă: În cazul în care angajatorul stabilește cu angajtul, salariul în mărime netă în contractual individual de muncă, toate taxele (ale angajatului și angajatorului), de fapt, vor fi suportate de către angajator (companie). În acest caz, pentru a determina aproximativ mărimea impozitelor pe care angajatorul le va achita, poate fi aplicat un coeficient de 0,65-0,75 asupra salariului net.

Tratatele internaţionale întră în vigoare, pentru Republica Moldova, în conformitate cu modul şi termenele stabilite de tratat sau cu acordul comun al părţilor. Ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea la un tratat internaţional este stabilit de Legea Republicii Moldova nr.595-XIV din 24 septembrie 1999 „Privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova”.

În conformitate cu tratatele pentru evitarea dublei impuneri încheiate de Republica Moldova, în ceea ce privește impozitarea veniturilor nerezidenților, se aplică cotele prevăzute în tratatele internaționale, care sunt de regulă mai mici decât cotele impozitelor prevăzute de legislația fiscală autohtonă. La situaţia de astăzi în Republica Moldovasînt puse în aplicare:

 

Nr.Denumirea statuluiData şi locul semnăriiData intrarii în vigoareData aplicării
1.Republica Albania06.12.2002, Porto06.06.200301.01.2004
2.Republica Armenia06.10.2002, Chişinău20.06.200501.01.2006
3.Republica Austria29.04.2004, Viena01.01.200501.01.2006
4.Republica Azerbaidjan27.11.1997, Baku28.01.199901.01.2000
5.Republica Belarus23.12.1994, Chişinău28.05.199601.01.1997
6.Regatul Belgiei17.12.1987, Bruxelles21.05.199601.01.1997
7.Bosnia şi Herţegovina08.12.2003, Saraevo17.12.200401.01.2005
8.Republica Bulgaria15.09.1998, Sofia25.03.199901.01.2000
9.Canada04.07.2002, Chişinău13.12.200201.01.2003
10.Republica Cehă
Convenţia12.05.1999, Praga26.04.200001.01.2001
Protocolul14.10.2004, Praga13.07.200501.01.2006
11.Republica Populară Chineză07.06.2000, Beijing26.05.200101.01.2002
12.Republica Cipru28.01.2008, Nicosia03.09.200801.01.2009
13.Republica Croaţia30.05.2005, Chişinău10.05.200601.01.2007
14.Republica Elenă29.03.2004, Chişinău11.07.200501.01.2006
15.Republica Elvetiană13.01.1999, Berna22.08.200001.01.2001
16.Republica Estonia23.02.1998, Tallin21.07.199801.01.1999
17.Republica Finlanda16.04.2008, Helsinki09.11.200801.01.2009
18.Republica Federală Germania24.11.1981, Bonn11.10.199501.01.1996
19.Irlanda28.05.2009, Chişinău22.04.201001.01.2011
20.Statul Israel23.11.2006, Tel Aviv12.04.200701.01.2008
21.Japonia18.01.1986, Tokio23.06.199801.01.1999
22.Republica Kazahstan15.07.1999, Astana25.02.200201.01.2003
23.Republica Kîrgîză17.04.2004, Bişkek16.05.200601.01.2007
24.Republica Letonia25.02.1998, Riga24.06.199801.01.1999
25.Republica Lituania18.02.1998, Minsk07.09.199801.01.1999
26.Marele Ducat de Luxemburg11.07.2007, Chişinău04.12.200901.01.2010
27.Republica Macedonia21.02.2006, Skopje28.12.200601.01.2007
28.Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord08.11.2007, Londra30.11.200801.01.2009
29.Republica Muntenegru09.06.2005, Chişinău23.05.200601.01.2007
30.Sultanatul Oman03.04.2007, Muscat13.08.200701.01.2008
31.Republica Polonia15.11.1994, Varşovia27.10.199501.01.1996
32.Republica  Portugheză11.02.2009, Lisabona18.10.201001.01.2011
33.România21.02.1995, Chişinău10.04.199601.01.1997
34.Federaţia Rusă12.04.1996, Moscova06.06.199701.01.1998
35.Republica Serbia09.06.2005, Chişinău23.05.200601.01.2007
36.Republica Slovaca25.11.2003, Chisinau17.09.200601.01.2007
37.Republica Slovenia31.05.2006, Ljubljana14.11.200601.01.2007
38.Regatul Spaniei08.10.2007, Chişinău30.03.200901.01.2010
39.Republica Tadjikistan15.11.2002, Dusanbe25.02.200401.01.2005
40.Republica Turcia25.06.1998, Chisinau28.07.200001.01.2001
41.Regatul Ţărilor de Jos03.07.2000, Chişinău01.06.200101.01.2002
42.Ucraina29.08.1995, Chişinău27.05.199601.01.1997
43.Republica Ungară19.04.1995, Budapesta16.08.199601.01.1997
44.Republica Uzbekistan30.03.1995, Chişinău28.11.199501.01.1996
45.Republica Italiană Convenţia, Protocolul03.07.2002, Roma14.07.201101.01.2012
46.Statul Kuweit